Realitná kancelária Tvoj domov si kladie za cieľ poskytovať svojim klientom kvalitné služby založené na dlhoročných skúsenostiach v oblasti nakladania s nehnuteľnosťami (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, vysporiadanie nehnuteľností, skúsenosti s dedičským konaním, vrátane vysporiadania novoobjaveného majetku, resp. vysporiadania majetku Vašich predkov spravovaného SPF, skúsenosti s ROEP-om, skúsenosti pri vysporiadaní štátnych príspevkov na individuálnu bytovú výstavbu a pod.).

Samozrejmosťou je aj bezplatné sprostredkovanie odbornej pomoci v oblasti:
- vypracovania geometrického plánu,
- vypracovania znaleckého posudku
- financovania nehnuteľnosti,
- poistenia nehnuteľnosti.

Našim poslaním je poskytovať realitné služby založené na osobnom prístupe ku klientom, ktorých výsledkom je spokojný klient.


PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ?

Realitná kancelária Tvoj domov za Vás zabezpečí:

  • Spracovanie dokumentácie potrebnej k predaju Vašej nehnuteľnosti – po predložení dokladov preukazujúcich vlastníctvo k nehnuteľnosti
  • Pomoc pri vysporiadaní prevádzanej nehnuteľnosti (vysporiadanie vlastníckych práv, zápis do katastra nehnuteľností, ...)
  • Inzercia nehnuteľnosti (na vlastnej webstránke, na ďalších realitných portáloch, v periodikách, na baneroch, a pod.)
  • Cielené vyhľadávanie kupujúceho a využívanie vlastnej databázy
  • Kompletný právny servis pri predaji zahŕňajúci okrem iného: spracovanie zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode vlastníctva, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností)
  • Jednanie s tretími osobami : banka, exekútor, správcovia energií (elektrárne, plynárne a pod.).

K prevodu nehnuteľnosti je potrebné realitnej kancelári predložiť:

  • Doklad totožnosti vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov prevádzanej nehnuteľnosti, prípadne originál plnej moci
  • Doklad totožnosti kupujúcich, prípadne originál plnej moci
  • Doklad preukazujúci vlastnícke práva k prevádzanej nehnuteľnosti.

My nájdeme kupujúceho Vašej nehnuteľnosti a Vy prídete len podpísať zmluvu o prevode nehnuteľnosti a prevziať si peniaze za predaj.


HĽADÁTE NEHNUTEĽNOSŤ?

Naša realitná kancelária pre Vás vyhľadá nehnuteľnosť na základe Vašich predstáv a požiadaviek.


PRENAJÍMATE NEHNUTEĽNOSŤ?

Zabezpečíme pre Vás kompletný servis pri prenájme nehnuteľnosti, ktorý zahŕňa:
- bezplatný právny servis,
- pomoc pri príprave nehnuteľnosti na prenájom,
- ohliadky nehnuteľnosti,
- prezentácia prenájmu nehnuteľnosti na realitných weboch a printových médiach,
- vybavenie všetkých dokumentov potrebných k prenájmu nehnuteľnosti,
- spracovanie nájomnej zmluvy,
- odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi.


POTREBUJETE VYSPORIADAŤ NEHNUTEĽNOSŤ?

Realitná kancelária Tvoj domov pre Vás zabezpečí vysporiadanie majetku podľa požiadavky, resp. komplexné vysporiadanie Vášho majetku až po zápis, resp. vklad do katastra nehnuteľností a následne vydanie listu vlastníctva.
Obsahom vysporiadania nehnuteľností môže byť napríklad:
- analýza majetku klienta, jeho súpis a jeho vysporiadanie - vysporiadanie nehnuteľností po nebohých predkoch klienta, ktoré (nehnuteľnosti) boli už prejednané a schválené v ROEP,
- vysporiadanie novoobjaveného majetku po poručiteľovi, zabezpečenie kompletných podkladov k dedičskému konaniu (pôvodné osvedčenie o dedičstve, resp. rozhodnutie, listy vlastníctva, pozemkovoknižné vložky, identifikácie, a ďalšie listiny preukazujúce vlastníctvo, komunikácia s notárom, ...),
- vysporiadanie hraníc pozemkov v prírode s reálnym vlastníctvom,
- vysporiadanie štátnych príspevkov na individuálnu bytovú výstavbu.


SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA

Je štandardný dokument, ktorým sa deklaruje oprávnenosť realitnej kancelárie sprostredkovať v rámci svojej ponuky predaj, prenájom, resp. vysporiadanie nehnuteľnosti za písomne dohodnutých podmienok s vlastníkom nehnuteľnosti (klientom).


EXKLUZÍVNA sprostredkovateľská zmluva

Pri tomto type zastúpenia naša realitná kancelária výhradne zastupuje klienta pri zabezpečovaní požadovanej služby, ako aj pri rokovaniach s inými realitnými kanceláriami a obchodnými partnermi, s ktorými spolupracujeme, resp. pri rokovaniach s úradmi a pod.

KONTAKTUJTE NÁS NA:
0917105791

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska


Realitný softvér backOFFICE®